Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie

Wyników na stronę: 10 20 30

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu

http://nbip.pl/sp2bytow/i/?i=79833

 

Bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w  funduszu

http://nbip.pl/sp2bytow/i/?i=74517

Bilans, Rachunek Zysków i Strat i Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

http://nbip.pl/sp2bytow/i/?i=66469

 

Bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w  funduszu

http://nbip.pl/sp2bytow/i/?i=53721

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w funduszu

 

Informacja dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO".

 

Wobec wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie. Adres: ul. ks. dr. B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2  w Bytowie jest Pan Mateusz Szenbek. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszej szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie:  513 850 227
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 2. realizacji umów zawartych ze Szkołą Podstawową nr 2  w Bytowie;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bytowie  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Szkoła. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. 
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

Bytów, dnia 25 maja 2018 r.

 
1 do 10 z 15